Alpský val a železnice

Alpský val se táhne od Středozemního moře podél francouzských hranic ke Švýcarsku, italskou částí Alp až do Slovinska a poté k Jaderskému moři v Chorvatsku. Je ho délka je tedy značná, s ohledem na řídkou síť železnic v tomto horském terénu je věak počet míst, kde se obranná linie kříží s tratěmi, relativně málo. Přesto lze najít řadu technicky kuriózních řešení, kdy jsou pevnostní objekty nějakým způsobem kombinovány s železničními stavbami.

Údolí řeky Roya (Francie)

Poblíž města Tende v Přímořských Alpách se v údolí řeky Roya nachází velký podzemní úkryt o ploše 1500 m2, který byl určen pro velitelství sektoru II/A. Skládá se ze dvou obrovských sálů, spojených příčnými chodbami. Vstup do úkrytu umožňují čtyři východy, z nichž jeden ústí přímo do tunelu "Briga nuova" na horské trati z Nice do Cunea, která vede souběžně s jedním z hlavních sálu ve vzdálenosti přibližně 15 metrů. Úkryt údajně není přístupný, neboť leží na soukromém pozemku.

Na téže trati lze nají také další kuriozitu, a to tvrz č. 16 opěrného bodu Valle Roja poblíž obce San Dalmazzo di Tenda. Původně se v tomto místě nacházelo kavernové postavení, vybudované už v polovině 20-tých let, které mělo běžný vstup ve skalní stěně. V letech 1932-35 bylo přestavěno na tvrz, vyzbrojenou třemi těžkými kulomety. Její konstrukce je dosti neobvyklá, neboť celou plochu mezi jednotlivými střeleckými místnostmi tvoří betonová stěna, zvenku navazující na skalní masiv. Jediný vstup do tvrze se nachází v železničním tunelu "Sant’ Anna". Tunel v tomto místě tvoří smyčku v masivu Cime de Biodore, která pomáhá překonat extrémní převýšení trati. Návštěva tvrze je zřejmě dobrodružná, neboť vchod leží nějakých 200 až 300 metrů od ústí tunelu.

Údolí řeky Fella (Itálie)

V severovýchodním cípu Itálie, vklíněném mezi území Rakouska a Slovinska, prochází údolím řeky Fella důležitá trať z Udine. Původní horská trať se zařezávala do strmých boků údolí a byla vedena desítkami tunelů a po četných mostech. Dnes ji nahrazuje moderní dvoukolejná železnice, která vede až na výjimky pouze tunely a původní trasa se všemi náročnými stavbami zůstala v dlouhém úseku opuštěná. Mezi obcemi Pontebba a Dogna přechází trať údolí z pravého na levý břeh řeky. Těsně za ústím půl kilometru dlouhého tunelu jsou ve skalní stěně vidět střílny tvrze, či spíše kavernového postavení, neboť má pouze střílny pro polní zbraně. Jeden ze vstupů do podzemí ústí přímo v tunelu, asi 20 metrů za jeho portálem. Vstupní chodba prudce stoupá a stáčí se tak, že hlavní část podzemí leží poměrně nízko nad klenbou tunelu. Druhý vchod ústí do prudkého svahu nad tunelem. Jediný přístup k tvrzi je možný po snesené trati.

Bača při Modreju (Slovinsko)

Ve slovinské obci Bača při Modreju, jižně od Triglavského národního parku, leží zajímavá tvrz č. 1, která je součástí uzávěru Baccia v podsektoru XXI B Polublino. Hlavní část podzemí leží v pilíři velkého železničního mostu. Samotný pilíř navazuje na opěrné zdi, situované mimo osu mostu, které tvoří jakousi platformu pro velký rakousko-uherský blokhaus, vybudovaný na něm před první světovou válkou. Po jedné straně mostu, přímo pod blokhausem, leží dva vchody a střílna, v zaobleném rozšíření pilíře na opačné straně jsou vedle sebe umístěny dvě jednostřílnové pancéřové kopule. Vše je velmi pečlivě maskováno obložením kamennými kvádry, které napodobují vzhled zbývající části mostu.

Na opačném konci mostu se trať noří do krátkého tunelu. Asi 50 metrů před ním se v křoví pod tratí nachází vstup do tvrze č. 2, opatřený pancéřovou strážnicí se střílnami. Hlavní chodba tvrze vede rovnoběžně s tunelem v poměrně malé vzdálenosti, nicméně o něco níže, než je dno tunelu. Nejzajímavější je pak velká střílna, chráněná masivní pancéřovou deskou, zabudovaná přímo do opěrné zdi ve vyústění tunelu.

Godovič (Slovinsko)

V blízkosti obce Godovič lze najít pozůstatky nedokončené rakousko-uherské železniční tratě, budované v době 1. světové války pro dopravu materiálu na Sočskou frontu. Mimo jiné zde byly rozestavěny dva tunely. Kratším z nich dnes prochází silnice, delší tunel pod vrchem Lovke se však dočkal neobvyklejšího využití. Do jeho severovýchodní části totiž Italové zabudovali tvrz č. 5 uzávěru Scipio Slataper. Do části tunelu, která už byla pravděpodobně vybetonována, situovali podzemní kasárna, které však mají vlastní betonový strop a stěny a prorazili odtud chodby do dvou východů a šachtu, vedoucí do čtyřstřílnové pancéřové kopule. Nenápadnými dvířky v zadní části podzemí pak lze vstoupit do ohromující prostory přes 300 metrů dlouhého zbytku tunelu. První část je vybetonovaná a díky rozměrům tunelové trouby, která navíc nemá zasypané dno, jak by tomu bylo u dokončeného tunelu, působí opravdu velkolepě. Tunel, ražený rakouskou metodou, pak pokračuje částmi v různé fázi rozestavěnosti. Lze zde vidět původní spodní a horní štolu s propojovacími šachtami pro sypání rubaniny, části, kde výlom pokročil do větších rozměrů i části, kde už začala betonáž stropu. Díky rozměrům tunelu tak měla nepočetná posádka malé tvrze teoreticky k dispozici obrovský prostor a navíc východ, výhodně umístěný na odvrácené straně kopce.

Unec (Slovinsko)

Dvojkolejná železniční trať z Logatce do Pivky, prochází přibližně zářezem v úbočí vrchu Cerovec, který má díky soudržné hornině téměř kolmé stěny. V severní stěně zářezu se nachází vchod do jediné tvrze opěrného bodu Boschetti, jejíž dva bojové objekty leží těsně vedle zářezu a jejich výzbroj – kanón Nordenfelt ráže 57 mm a těžký kulomet, míří přesně ve směru tratě. Další kuriozitou je otvor pro nákladní výtah, který je umístěn o něco dál ve stěně zářezu, asi 2 metry nad kolejištěm, a zřejmě měl umožnit zásobování tvrze přímo z železničních vagónů.


Velitelský úkryt u Tende, spojený s tunelem "Briga nuova"


BUNKROLOGICKÝ ZÁPISNÍK